مراکز پژوهشی

مراکز پژوهشی مرتبط

 

۱)     پژوهشگاه نیرو

 

۲)    مرکز ملی مطالعات و برنامه‌ریزی شبکه‌های قدرت

 

۳)    پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی

 

۴)                         EPRI

        Electric Power Research Institute

 

 

۵)                        PSERC

Power Systems Engineering Research Center