پروژه های در حال انجام

*طرح‌های پژوهشی برون‌سازمانی در حال انجام گروه پژوهشی مطالعات سیستم و پست‌های فشارقوی*