دانشجویان


دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه پژوهشی مطالعات سیستم و پست های فشار قوی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

مقطع تحصیلی

زمینه تحقیقاتی

۱

سید مهیار معصومی

مهندسی برق قدرت

دکتری تخصصی

مطالعات سیستم های قدرت

۲

رضا حیدری

مهندسی برق قدرت

دکتری تخصصی

مطالعات سیستم های قدرت

۳

سید اسحق صادقی

مهندسی برق قدرت

دکتری تخصصی

مطالعات سیستم های قدرت

۴

یاسر احمدی خانقاهی

مهندسی برق قدرت

دکتری تخصصی

حفاظت سیستم های قدرت

۵

حسن گرامی فر

مهندسی برق قدرت

دکتری تخصصی

مطالعات سیستم های قدرت

۶

محمدجواد علیزادگان

مهندسی برق قدرت

دکتری تخصصی

عایق ها و فشار قوی

۷

سجاد بلباسی

مهندسی برق قدرت

دکتری تخصصی

مطالعات سیستم های قدرت