طرح‌های خاتمه یافته

 

*طرح‌های پژوهشی برون‌سازمانی خاتمه یافته گروه پژوهشی مطالعات سیستم و پست‌های فشارقوی*

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

کارفرما

نوع طرح

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

 
 
 

۱

بررسی و تنظیم مجدد پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت PSS در نیروگاه نکا و مطالعه هماهنگی عملکرد آن با محدودسازهای زیر تحریک (UEL)

گروه پژوهشی پست‌های فشارقوی

شرکت برق     منطقه‏ ای مازندران و گلستان

کاربردی-توسعه‏ ای

مرداد ۸۶

۱۳۸۹

 

۲

طراحی و ساخت فیلتر فرکانس بالا جهت حفاظت سیستم تحریک نیروگاه نکا در برابر ضربه‌های رزونانس شبکه در اثر مانور سکسیونرها

گروه پژوهشی پست‌های فشارقوی

شرکت برق     منطقه ‏ای مازندران و گلستان

کاربردی-توسعه‏ ای

آذر ۸۷

۱۳۹۰

 

۳

 مطالعات جامع دینامیکی شبکه فوق توزیع برق منطقه ای مازندران و گلستان با حضور مولدهای مقیاس کوچک

گروه پژوهشی پست‌های فشارقوی

 شرکت برق     منطقه ‏ای مازندران و گلستان

کاربردی-توسعه‏ ای

شهریور ۱۳۹۶

آذر ۱۳۹۸

 

 

توضیحاتی پیرامون طرح‌های پژوهشی برون‌سازمانی خاتمه یافته گروه پژوهشی مطالعات سیستم و پست‌های فشارقوی

   ۱) بررسی و تنظیم مجدد پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت PSS در نیروگاه نکا و مطالعه هماهنگی عملکرد آن با محدودسازهای زیر تحریک (UEL):

 

 تغییرات توان خروجی واحد ۳ پس از اعمال تغییر تپ      (مود نوسانی محلی بدون PSS)

   

شکل موج ثبت شده توسط اسیلسکوپ دیجیتال با حضور PSS

 

     ۲)  پروژه طراحی و ساخت فیلتر فرکانس بالا جهت حفاظت سیستم تحریک نیروگاه نکا در برابر ضربه‌های رزونانس شبکه در اثر مانور سکسیونرها:

 

نیروگاه شهید سلیمی نکا

 

 

 

   ۳) پروژه مطالعات جامع دینامیکی شبکه فوق توزیع برق منطقه ای مازندران و گلستان با حضور مولدهای مقیاس کوچک: