آزمایشگاه پژوهشی مهندسی سیستم قدرت

    (PSERL)  Power System Engineering Research LAB